ALGEMENE VOORWAARDEN


Praktisch

Het gehuurde springkasteel wordt door ons opgesteld en afgebroken.

De afbraak gebeurt na overeenkomst met de klant. Eén persoon dient aanwezig te zijn bij zowel levering als afhaling.

Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (Vb : ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken).

De klant voorziet een veilig en gekeurd stopcontact (220V). BumpFun zorgt voor de verlengkabel tem. 40m.

Het springkasteel wordt op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk dient dit op voorhand doorgegeven te worden. De verantwoordelijkheid en de permanente controle valt ten laste van de huurder.

Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken. De huurder dient het gehuurde goed ten allen tijde als een goede huisvader te beheren.

De betaling dient steeds te gebeuren bij levering!


Gebruiksvoorwaarden

De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestart worden bij levering en gestopt worden bij afhaling.

Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald.

Uitzondering: Enkel bij onweder en hevige rukwinden mag U het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen, wordt de blaasinstallatie onmiddellijk terug aangezet zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.


Overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering , om zonneslag bij kinderen te voorkomen. Niet als bescherming tegen regen! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !


Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,... zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen.


Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.


Het is verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.


Het is verboden om aan de muren te hangen of te klimmen alsook op het dak van het springkasteel.


Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig en droog onderbrengen.


Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen (zie contact).


Indien de oorzaak van de schade te wijten is aan BumpFun VOF , zal de volledige huurprijs terug betaald worden. Indien de oorzaak van de schade bij de huurder ligt, zal de prijs van de herstelling U worden doorgerekend alsook een forfaitair bedrag van 500 euro.


Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.


De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.


BumpFun VOF kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op‐ of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze.


De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van een volwassene.


In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.


Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.


Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen !


Bij vragen contacteer  Dieter: 0473/55.65.61 - Timme: 0478/37.88.94