ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden BumpFun VOF


1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen BumpFun VOF, onderneming met zetel te 1654 Huizingen aan de L. Devillersstraat 49 en gekend onder het ondernemingsnummer 0630.909.774 (hierna: ‘BumpFun VOF’) en de klant (hierna: ‘de Huurder’), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 De Huurder erkent van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen voor het sluiten van de overeenkomst.
1.3 Het onderverhuren of geldelijk uitbaten van het gehuurde goed is enkel toegelaten mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van BumpFun VOF. In dit geval zijn de standaardhuurprijzen van BumpFun VOF niet van toepassing en behoudt BumpFun VOF zich het recht voor een hogere huurprijs aan te rekenen.


2. De levering
2.1 Het gehuurde springkasteel wordt steeds door BumpFun VOF opgesteld en afgebroken. De afbraak gebeurt steeds in overeenstemming met de Huurder.
2.2 De Huurder verbindt zich ertoe aanwezig te zijn bij zowel de levering als de afhaling of hiertoe minstens één volwassene af te vaardigen.
2.3 Behoudens tegenbericht van BumpFun VOF, verbindt de Huurder er zich toe een vrije doorgang te voorzien naar de plaats van het opstellen van het gehuurde springkasteel die op elk punt minstens 90 cm breed en 1 m 90 cm hoog is.
2.4 De Huurder voorziet een veilig en gekeurd stopcontact (220 V). BumpFun zorgt voor een verlengkabel tot 40 m.
2.5 Het gehuurde springkasteel dient steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst te worden. Indien dit niet mogelijk is, dient de Huurder dit voor de contractsluiting door te geven aan BumpFun VOF. De verantwoordelijkheid en de permanente controle valt steeds ten laste van de Huurder.
2.6 Indien bij de levering niet aan bovenvermelde voorwaarden voldaan blijkt te zijn, heeft BumpFun VOF het recht om haar leveringsverbintenis op te schorten. In dit geval is de Huurder een schadevergoeding verschuldigd van de helft van de huurprijs, onverminderd het recht van BumpFun VOF om een hogere schadevergoeding te claimen conform het gemeen recht.
2.7 Elk oponthoud bij levering te wijten aan de Huurder wordt aangerekend aan 10 EUR per begonnen kwartier (bijv. ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken).
2.8 Een door BumpFun VOF opgegeven uur van levering is slechts indicatief. In geval van laattijdige levering kan de Huurder geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
2.9 Behoudens in geval van overmacht, zal de Huurder, in geval van niet levering door BumpFun VOF, aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van van de helft van de huurprijs.


3. De huurprijs
3.1 De overeengekomen huurprijs is inclusief opstellen en afbreken van het gehuurde goed, alsook inclusief levering indien binnen een straal van 30 km vanuit Dworp. Een grondzeil is niet in de prijs inbegrepen.
3.2 De betaling van de huurprijs dient steeds te gebeuren bij levering.
3.3 In geval van niet-betaling van de huurprijs op het ogenblik van de levering, heeft BumpFun VOF het recht het contract eenzijdig te ontbinden en af te zien van haar leveringsverbintenis.


4. Gebruik van het gehuurde goed
4.1 De Huurder dient het gehuurde goed te allen tijde als een goede huisvader te beheren.
4.2 De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door BumpFun VOF gestart worden bij levering en gestopt worden bij afhaling. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het door BumpFun VOF wordt afgehaald.
Uitzondering: Enkel bij onweer, stortregen en hevige rukwinden dient de Huurder het springkasteel tijdelijk af te laten. Als de storm is gaan liggen, wordt de blaasinstallatie onmiddellijk terug aangezet zodat er niet te veel regenwater in het kasteel kan binnendringen.
4.3 Overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering, om een zonnesteek bij kinderen te voorkomen en niét als bescherming tegen regen. Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen, maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. De Huurder verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
4.4 Het dragen van schoenen, puntige voorwerpen en brillen is omwille van veiligheidsredenen verboden tijdens het gebruik van het springkasteel.
4.5 De Huurder verbindt zich ertoe het springkasteel na de opstelling niet meer te verplaatsen.
4.6 Het is verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel, te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan en geenszins om op te springen.
4.7 Het is verboden om aan de muren te hangen of te klimmen, alsook het dak van het springkasteel te beklimmen.
4.8 Als het springkasteel overnacht zal de Huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig en droog onderbrengen.
4.9 Bij defect tijdens de huurperiode dient de Huurder BumpFun VOF onmiddellijk te verwittigen (zie contact).
4.10 De Huurder verbindt zich ertoe het springkasteel steeds te gebruiken onder toezicht van een volwassene. Minderjarigen mogen nooit zonder toezicht het springkasteel betreden. Springkastelen zijn ontworpen voor kinderen en dus niet voor volwassenen.


5. Schade aan het gehuurde goed
5.1 De Huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.
5.2 De Huurder erkent uitdrukkelijk dat hij zich bij de levering van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
5.3 In geval van schade aan de gehuurde goederen, zal de Huurder de aangebrachte schade vergoeden. De prijs van de herstelling zal in dit geval aan de Huurder worden doorgerekend. De herstelfactuur zal rechtstreeks op naam van de Huurder worden opgemaakt. BumpFun zal steeds in samenspraak met de Huurder de hersteller/producent contacteren teneinde misbruik te voorkomen.
Uitzondering: Indien de Huurder bewijst dat oorzaak van de schade aan de gehuurde goederen te wijten is aan BumpFun VOF, zal BumpFun VOF zelf de herstelling ten laste nemen en de volledige huurprijs aan de Huurder terugbetalen.
5.4 Bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan, zal de Huurder de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) op zich nemen.


6. Aansprakelijkheid, schadevergoeding en klachten
6.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van BumpFun VOF of één van haar aangestelden, is BumpFun VOF niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van haar verbintenissen, met inbegrip van indirecte of gevolgschade. BumpFun VOF kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik van het gehuurde goed, de op‐ of afbouw van het gehuurde goed, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties van de Huurder,…
6.2 De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde goed of tijdens het gebruik ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak van de materiële en/of lichamelijke schade.
6.3 De Huurder verbindt zich ertoe zijn burgerlijke aansprakelijkheid te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij; verzekering welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot wederafgifte van het gehuurde goed, met afstand van elk recht op verhaal op BumpFun VOF.
6.4 De Huurder zal BumpFun VOF vrijwaren van alle rechtsvorderingen door derden.
6.5 Annulatie/opzegging van de overeenkomst kan gratis tot 24 uur voor de levering. Bij latere annulatie/opzegging door de Huurder zal de helft van de huurprijs aangerekend worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.
6.6 Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen na de levering aan BumpFun VOF meegedeeld te worden per aangetekend schrijven naar haar maatschappelijke zetel.


7. Overmacht
7.1 De partijen zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis in geval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen alle uitzonderlijke gebeurtenissen, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de verdere uitvoering van de verbintenissen onder deze overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maken, die niet voorzienbaar zijn en door hen niet kunnen worden afgeweerd. Een gebeurtenis van overmacht omvat, maar is niet beperkt tot elk van de volgende gebeurtenissen: natuurrampen, epidemieën, hinderende weersomstandigheden, gewapende conflicten, terrorisme, sociale onrust (staking, betoging,...), stroomonderbrekingen, brand, explosie, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, ziekte van werknemers, beslissingen van overheidswege en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
7.2 De partij die zich op overmacht wil beroepen, dient hiervan zodra zij kennis heeft van de gebeurtenis van overmacht, uitdrukkelijk en schriftelijk kennis te geven aan de andere partij.
7.3 Ingeval enige verbintenis van partijen door een uitzonderlijke en onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen tijdelijk onmogelijk wordt gemaakt, zullen de door de gebeurtenis aangetaste verbintenis(sen) worden opgeschort. De partij die zich beroept op een dergelijke situatie van tijdelijke overmacht, dient daarvan melding te maken aan de contractant. Indien deze situatie langer duurt dan zestig dagen, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder verbrekingsvergoeding. De prestaties en/of materialen die desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst werden gepresteerd of geleverd, worden naar verhouding afgerekend.Bij vragen contacteer ons op 0478/23.60.84